สถิติการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2562

 
  1. ประจำเดือน  ตุลาคม 2561   คลิกที่นี่

 
  7. ประจำเดือน  เมษายน 2562   คลิกที่นี่
 
  2. ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2561   
คลิกที่นี่
 
  8. ประจำเดือน  พฤษภาคม 2562   คลิกที่นี่
 
  3. ประจำเดือน  ธันวาคม 2561   
คลิกที่นี่  
 
  9. ประจำเดือน  มิถุนายน 2562   คลิกที่นี่
 
  4. ประจำเดือน  มกราคม 2562   คลิกที่นี่
 
  10. ประจำเดือน  กรกฎาคม 2562 
 คลิกที่นี่ 
 
  5. ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2562   คลิกที่นี่
  
  11. ประจำเดือน  สิงหาคม 2562   คลิกที่นี่
 
  6. ประจำเดือน  มีนาคม 2562   คลิกที่นี่
 
  12. ประจำเดือน  กันยายน 2562   คลิกที่นี่


สถิติการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2561  

 
  1. ประจำเดือน ตุลาคม 2560   คลิกที่นี่  
 
  7. ประจำเดือน เมษายน 2561   คลิกที่นี่   
 
  2. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560   คลิกที่นี่   
 
  8. ประจำเดือน พฤษภาคม 2561   คลิกที่นี่   
 
  3. ประจำเดือน ธันวาคม 2560   คลิกที่นี่   
 
  9. ประจำเดือน มิถุนายน 2561   คลิกที่นี่   
 
  4. ประจำเดือน มกราคม 2561   คลิกที่นี่   
 
  10. ประจำเดือน กรกฎาคม 2561   คลิกที่นี่   

  5. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561   คลิกที่นี่   
 
  11. ประจำเดือน สิงหาคม 2561   คลิกที่นี่   

  6. ประจำเดือน มีนาคม 2561   คลิกที่นี่   
 
  12. ประจำเดือน กันยายน 2561   คลิกที่นี่  

 
สถิติการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2560 

 
  1. ประจำเดือน ตุลาคม 2559   คลิกที่นี่  
 
  7. ประจำเดือน เมษายน 2560   คลิกที่นี่   
 
  2. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559   คลิกที่นี่   
 
  8. ประจำเดือน พฤษภาคม 2560   คลิกที่นี่   
 
  3. ประจำเดือน ธันวาคม 2559   คลิกที่นี่   
 
  9. ประจำเดือน มิถุนายน 2560   คลิกที่นี่   
 
  4. ประจำเดือน มกราคม 2560   คลิกที่นี่   
 
  10. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560   คลิกที่นี่   

  5. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560   คลิกที่นี่   
 
  11. ประจำเดือน สิงหาคม 2560   คลิกที่นี่   

  6. ประจำเดือน มีนาคม 2560   คลิกที่นี่   
 
  12. ประจำเดือน กันยายน 2560   คลิกที่นี่