ประชาชน / ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งเรียนรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่ศรีสะเกษ
  

ตัวอย่าง การรายงานการกำหนดเขตพื้นที่ zoning

คู่มือการกำหนดพิกัดสถานศึกษา

คู่มือประชาชน

ระเบียบการลา

รายงานผลตามแผนงานด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ 2557 

เทคนิคการตรวจสอบภาษีเครื่องขายเครื่องดื่ม 

แนวทางดำเนินการและการประเมินผลการพัฒนาองค์กรบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2557 

กฎกระทรวง 

พระราชบัญญัติ