ประชาชน / ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งเรียนรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่ศรีสะเกษ
  

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

กิจกรรม Excise ESG (Environment, Social, Governance : ESG) new.gif

การกำหนดพิกัดสถานศึกษา (เขตโซนนิ่ง) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ 

คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต

คู่มือสำหรับประชาชน