ประชาชน / ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งเรียนรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่ศรีสะเกษ
  

กิจกรรม Excise ESG (Environment, Social, Governance : ESG) new.gif

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

การกำหนดพิกัดสถานศึกษา (เขตโซนนิ่ง) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือประชาชน