ประชาชน / ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  

รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562

การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้ประชาขนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ    

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"

การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ลูกจ้างชั่วคราว) เจ้าพนักงานธุรการ