ประชาชน / ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  

รายงานงบทดลอง 

ประกาศเจตนารมณ์  new.gif 

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ    

การจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต

การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)