โครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2562   คลิกที่นี่

  • ผลการดำเนินการตามโครงการเปิดโอกาสให้ประชาขนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ   คลิกที่นี่
     
  • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   คลิกที่นี่