ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" กรมสรรพสามิต

  • ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"   ภาษาไทย
  • ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"   ภาษาอังกฤษ

 

 ประกาศเจตนารมณ์  "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ

  • ประกาศเจตนารมณ์  "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"   ภาษาไทย
  • ประกาศเจตนารมณ์  "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"   ภาษาอังกฤษ