เกี่ยวกับสำนักงาน > แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
  
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนบริหารความต่อเนื่องภาวะฉุกเฉินพื้นที่ศรีสะเกษ

ตัวอย่างแผนงานที่รับผิดชอบ 4