เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
Sisaket Area Excise office
 
khamnuan-2.png

นายคำนวณ  รอดขำ
สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ
Mr.Khamnuan  Rodkham
Chief of Area Excise Sisaket
       
ฝ่ายอำนวยการ
Administration
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
Tax Collection
ฝ่ายปราบปราม
Supperssion
ฝ่ายกฎหมาย
Legislation
- ว่าง -
 suvisut.png
 
yuthasak.png
 
veerasak.png
-
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
-
General Adminnistration Officer,
Professional Level 

นางสุวิสุทธิ์ จิตรครบุรี
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
Mrs.Suvisut Jitkhonburi
Excise Technical Officer,
Professional Level 

นายยุทธศักดิ์ พรรณโรจน์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
Mr.Yuthasak Pannaroch
Excise Technical Officer,
Professional Level 

นายวีระศักดิ์ เรืองพานิชภิบาล
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
Mr.Veerasak Rueangphanitphiban
Excise Technical Officer,
Professional Level 
     
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ
Sisaket Area Excise Office Branch Mueang Sisaket
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์
Sisaket Area Excise Office Branch Khukhun


  junpen.png    


 suntipap.png
 
นางสาวจันทร์เพ็ญ แจ่มจิตต์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
Miss.Junpen Jamjit
Excise Technical Officer,
Professional Level
 
นายสันติภาพ วลามิตร
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
Mr.Santipap Walamit
Excise Technical Officer,
Professional Level
   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์
Sisaket Area Excise Office Branch Kanthalak
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาอุทุมพรพิสัย
Sisaket Area Excise Office Branch Uthmphonphisai

 pisanu.png

 boonleang-2.png


นายพิษณุ สมบุญพงษ์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
Mr.Phisanu Somboonpong
Excise Technical Officer,
Professional Level

นายบุญเลี้ยง จันทำ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
Mr.Boonleang Juntum
Excise Technical Officer,
Professional Level

  

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg