เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
  สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
Rg1-footer.jpg 
ส-1.png นายคำนวณ  รอดขำ พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน
Rg1-footer.jpg 
1560416179324.png นางสาวสุนันท์  กิติอังสุมาลี พ.ศ.2555 - 2561
Rg1-footer.jpg
webportal16200002758.gif ร.ท.ชินวัฒน์  สุทธรัตน์ ร.น. พ.ศ.2550 - 2555
Rg1-footer.jpg
webportal16200002758.gif ร.อ.สมบูรณ์  ผิวอ่อน พ.ศ.2545 - 2550
Rg1-footer.jpg