สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Singburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

Meeting071266Sing.gif

นางสาวประภาพริษฐ์ ช่ำชอง สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 และมอบรางวัล
แก่ผู้ชนะการแข่งขันลดน้ำหนัก ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
บุคลากรในหน่วยงาน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม Excise ESG
ที่กรมสรรพสามิตได้ขับเคลื่อนเรื่องการ
ส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากร ในวันพฤหัสบดี
ที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี

รายละเอียด

02071266Singburi.gif

นางสาวประภาพริษฐ์ ช่ำชอง สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสิงห์บุรี(คบจ.)
ครั้งที่ 10/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 1
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี(หลังเก่า) โดยมี
นางอรพรรณ นาคมหาชลาสินธุ์ คลังจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นประธานในที่ประชุม

รายละเอียด

01071266Singburi.gif

นางสาวประภาพริษฐ์ ช่ำชอง สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ พระอุโบสถกลางน้ำ
วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร ตำบลจักรสีห์
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นประธานในพิธี

รายละเอียด

King051266Singbur.gif

นางสาวประภาพริษฐ์ ช่ำชอง สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
สิงห์บุรีร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ในวันอังคารที่
5 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ คลองส่งน้ำ 2 ขวา – 1ซ้าย
1 ขวา หมู่ที่ 5 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี จัดให้มีกิจกรรมกำจัดวัชพืชและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองส่งน้ำ โดยมี
นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นประธานในพิธี

รายละเอียด

051266Singburi.gif

นางลออง โพธิ์ทองคำ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี เข้าร่วมพิธี
เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันศุกร์ที่ 1
ธันวาคม 2566 ณ บริเวณพระอุโบสถกลางน้ำ
วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร อำเภอเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นประธานในพิธี

รายละเอียด

MOU301166Sing.gif

นางสาวประภาพริษฐ์ ช่ำชอง สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ เรื่อง การลดปัจจัยเสี่ยง
เหล้า บุหรี่ กัญชาและยาเสพติด ระหว่างประชาคม
ลดเหล้าจังหวัดสิงห์บุรีกับหน่วยงานองค์กรภาคี
และเครือข่ายสุขภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566
ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังใหม่

รายละเอียด

Meeting301166Sing.gif

นางสาวประภาพริษฐ์ ช่ำชอง สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรีครั้งที่ 11/2566
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยมี
นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30
พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

รายละเอียด

271166Sing.gif

สรรพสามิตจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากร
สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม รุ่นที่ 7 โดยมีนางสาวประภาพริษฐ์ ช่ำชอง
สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี และ นางดวงจันทร์ เกษมลาภ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร
สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม รุ่นที่ 7 โดยมี นางสิริพร ธนนันทนสกุล
ที่ปรึกษากรมสรรพสามิตด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและ
ระบบบริหาร เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ตามโครงการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม
รุ่นที่ 7 ให้แก่บุคลากรในสังกัดกรมสรรพสามิต ได้แก่
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 และสำนักงานสรรพสามิต
ภาคที่ 10 โดยมี ดร.นิตยา โสรีกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยจัดอบรมระหว่างวันที่
27 – 28 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม เดอะคาวาลิคาซ่า รีสอร์ท
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด

ข่าวทั้งหมด

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์