สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Singburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

MeetingSing041066.gif

นางสาวประภาพริษฐ์ ช่ำชอง สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่  พนักงานราชการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม
ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2566 วันพุธที่ 4
ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.   ณ ห้องประชุม
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี

รายละเอียด

Thai National Flag Day Sing.gif

นางสาวประภาพริษฐ์ ช่ำของ สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรม
เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย โดยจัดให้มีการ
ประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการ
สถานศึกษา และ อาคารบ้านเรือน และจัดกิจกรรม
เคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ในวันจันทร์ที่ 2
ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง
ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี

รายละเอียด

km220866Sing.gif

คณะข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
เข้าร่วมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน knowledge Management (KM)
เรื่อง “การอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
โครงการรถยนต์คันแรก (กรณีอายัดบัญชีเงินฝากธนาคาร)”
ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

รายละเอียด

220866Singburi.gif

นายบุญสม วุฑฒวิภาต เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ครั้งที่ 6 ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566
ณ วัดพิกุลทอง หมู่ที่ 3 ตำบลพิกุลทอง
อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี
นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นประธานในพิธี

รายละเอียด

CSR190866Sing.gif

คณะข้าราชการ พนักงานราชการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรม
“โครงการฝึกอบรม หลักสูตร สร้างจิตสำนึก
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และ ความสัมพันธ์ที่ดี
ในองค์กร” ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม
2566 ณ วรรณาโฮมสเตย์จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียด

150866Sing.gif

นางดวงจันทร์ เกษมลาภ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี ร่วมประชุมคณะผู้บริหาร
การคลังประจำจังหวัดสิงห์บุรี(คบจ.) ครั้งที่ 8/2566
ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.
ณ บ้านข้าวหอม ฟาร์มสเตย์ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง
จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นางรวีวรรณ เปรีมปรี คลังจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นประธานในที่ประชุม

รายละเอียด

120866Singburi.gif

นายบุญสม วุฑฒวิภาต เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2566 โดยภาคเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร
ถวายพระราชกุศล ภาคค่ำพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี
นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นประธานในพิธี

รายละเอียด

ข่าวทั้งหมด

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์