สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Singburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

BC240567Singburi.gif

คณะเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย พนักงานราชการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรม
Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในวันศุกร์ที่ 24
พฤษภาคม 2567 เวลา 15.30 น.
ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี

รายละเอียด

01240567Sing.gif

นายบุญสม วุฑฒวิภาต เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
และคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยพนักงานราชการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการ
“หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 4
ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ในวันศุกร์ที่ 24
พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 14.00 น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล หมู่ที่ 1
ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นประธานในพิธี

รายละเอียด

230567Singburi.gif

คณะเจ้าหน้าที่และ พนักงานราชการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี ร่วมโครงการ
เตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2567 โดยกำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในวันพฤหัสบดี
ที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)

รายละเอียด

080567Singburi.gif

นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่  พนักงานราชการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี ร่วมประชุม
ประจำเดือน เมษายน 2567 ในวันพุธที่ 8
พฤษภาคม 2567  เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี

รายละเอียด

070567Sing.gif

นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
เข้าร่วมประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3/2567
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)
โดยมี  นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นประธานในที่ประชุม

รายละเอียด

ข่าวทั้งหมด

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์