สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Singburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

080567Singburi.gif

นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่  พนักงานราชการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี ร่วมประชุม
ประจำเดือน เมษายน 2567 ในวันพุธที่ 8
พฤษภาคม 2567  เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี

รายละเอียด

070567Sing.gif

นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
เข้าร่วมประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3/2567
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)
โดยมี  นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นประธานในที่ประชุม

รายละเอียด

010567Singburi.gif

นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิต
พื้นที่สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.30 น.
ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี
นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นประธานในพิธี

รายละเอียด

ปก.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ภาคความรู้ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

รายละเอียด

300467Singburi.gif

นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 4/2567
ประจำเดือน เมษายน 2567 ในวันอังคารที่ 30
เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมขุนสรรค์
พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)
โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นประธานในที่ประชุม

รายละเอียด

290467Sing.gif

คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี ร่วมพิธีเจริญ
พระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร
สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
29 เมษายน ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567
เวลา 08.30 น. ณ พระอุโบสถกลางน้ำ
วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร ตำบลจักรสีห์
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นประธานในพิธี

รายละเอียด

260467Sing.gif

นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสิงห์บุรี ในวันศุกร์ที่ 26
เมษายน 2567 ณ วัดกลางธนรินทร์ ตำบลบ้านแป้ง
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี หน่วยงานราชการ
ในสังกัดกระทรวงการคลังร่วมเป็นเจ้าภาพ
ถวายภัตตาหารเพลแด่สามเณรในครั้งนี้

รายละเอียด

250467Singburi.gif

นางสาวอ้อมฤทัย อ่องสาคร สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสิงห์บุรี
(คบจ.) ครั้งที่ 4/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน
พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลัง
จังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า)
โดยมี นางอรพรรณ นาคมหาชลาสินธุ์ คลังจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นประธานในที่ประชุม

รายละเอียด