สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Singburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวรับสมัครงาน

                ประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้
                    ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และ
                    ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือ
   คลิกที่นี่

             ∎   ประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง  รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  คลิกที่นี่  

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคคุณสมบัติส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์)
                ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน คลิกที่นี่             

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน คลิกที่นี่                              
             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
                กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก  คลิกที่นี่                    
             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
                ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน   คลิกที่นี่
             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
                ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี   คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคคุณสมบัติส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์)
                ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี   คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี   คลิกที่นี่
             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้
                 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก  คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ล่าสุด)  คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
                  และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานนิติกร คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
                  และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคุณสมบัติส่วนบุคคล (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
                  กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
                  และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ คลิกที่นี่

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี คลิกที่นี่