สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Singburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

ปีงบประมาณ

รายละเอียด

ประจำปีงบประมาณ 2567

รายละเอียด

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด

ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด

ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด

ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด

ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด

ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียด

ประจำปีงบประมาณ 2559

รายละเอียด