สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Singburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประกวดราคา

             ∎ ร่างประกาศกรมสรรพสามิต โดย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
                อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี  พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นและระบบสาธารณูปโภค ด้วยวิธีประกวดราคา
                อิเล็กทรอนิกส์ ( e-didding ) 
 คลิกที่นี่
 
                             
 . เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่
 
                               
.
รายละเอียดแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี  
                                 
พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นและระบบสาธารณูปโภค   คลิกที่นี่
 
                             
 . ปร.4, ปร.5 คลิกที่นี่
                               
. ช่องทางรับฟังความคิดเห็น คลิกที่นี่   

 

             ∎ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี คลิกที่นี่