สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Singburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

บทความ/แหล่งความรู้/การจัดการความรู้

              การจัดการองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน (KM) ประจำปี พ.ศ.2567 เรื่อง การดำเนินการตามหลัก ESG (Environment Social Governance) คลิกที่นี่   
 
             การจัดการองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน (KM) ประจำปี พ.ศ.2566 เรื่อง การอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษาโครงการ
                 รถยนต์คันแรกฯ กรณีอายัดบัญชีเงินฝากธนาคาร   
คลิกที่นี่   

              การจัดการองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน (KM) ประจำปี พ.ศ.2566 เรื่อง วิธีการตรวจสอบแสตมป์ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต   คลิกที่นี่   

              การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมสรรพสามิต   คลิกที่นี่ 

              การจัดการองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน (KM) ประจำปี พ.ศ.2565  เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษชีวิตประจำวัน  คลิกที่นี่ 

              การจัดการองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน (KM) ประจำปี พ.ศ.2565  เรื่อง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 คลิกที่นี่

                การนำเสนอ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

             ∎ การจัดการองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 และพื้นที่ในสังกัด เรื่อง การล่อซื้อ คลิกที่นี่

             ∎ การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (KM) ประจำปี พ.ศ.2564 เรื่อง การบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบ คลิกที่นี่ 
             ∎ การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (KM) ประจำปี พ.ศ.2564 เรื่อง มาตราฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)คลิกที่นี่