สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Singburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

บทความ/แหล่งความรู้/การจัดการความรู้

 

              การจัดการองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน (KM) ประจำปี พ.ศ.2566 เรื่อง วิธีการตรวจสอบแสตมป์ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต   คลิกที่นี่   

              การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมสรรพสามิต   คลิกที่นี่ 

              การจัดการองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน (KM) ประจำปี พ.ศ.2565  เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษชีวิตประจำวัน  คลิกที่นี่ 

              การจัดการองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน (KM) ประจำปี พ.ศ.2565  เรื่อง พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 คลิกที่นี่

                การนำเสนอ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

             ∎ การจัดการองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 และพื้นที่ในสังกัด เรื่อง การล่อซื้อ คลิกที่นี่

             ∎ การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (KM) ประจำปี พ.ศ.2564 เรื่อง การบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบ คลิกที่นี่ 
             ∎ การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (KM) ประจำปี พ.ศ.2564 เรื่อง มาตราฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)คลิกที่นี่