สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Singburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 • วิสัยทัศน์ (Vision)
  • ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
   The leader of tax collection for society,environment and energy.
 • พันธกิจ (Mission)
  • บริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
  • ขับเคลื่อนมาตรการภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน
  • พัฒนารูปแบบการบริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อรองรับยุควิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal)
  • บริหารจัดการองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0
 • ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต (Strategy)
  • นำนวัตกรรมมาใช้เพื่อการจัดเก็บรายได้ภาษีอย่างยั่งยืน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
  • ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน
  • พัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)