สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Singburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

อำนาจหน้าที่

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
 
  

                    bullet_blue.pngสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี

                     หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 •                              ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต  กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
                               กฎหมายว่าด้วยจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต  กฎหมายว่าด้วยสุรา  กฎหมายว่าด้วยจัดสรรเงินภาษีสุรา  
                               กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 •                              ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ

 •                              กำกับดูแล และสนับสนุนการปฎิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา

 •                             วางแผนปฎิบัติการและประเมินผล  เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
                              ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตให้เป็นไปตามนโยบาย/แผนงาน  
                              และเป้าหมายของกรมสรรพสามิต  และสำนักงานสรรพสามิตภาค

 •                                    การตรวจสอบภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต  กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
                              ด้วยระบบการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและประเมินเรียกเก็บภาษี  และการตรวจสอบการปฏิบัติ
                              ตามกฎหมายว่าด้วยสุรา  ยาสูบ  และไพ่

   

 •                   ประสานงาน / ปฏิบัติงานร่วม   หรือ สนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
                    หรือที่ได้รับมอบหมาย
 

                 การแบ่งงานภายใน 

                              สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่  มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 4  ฝ่าย  ดังนี้

 
 •                                      ฝ่ายอำนวยการ       

                                       ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี 
   

                                       ฝ่ายปราบปราม  

 •                                      ฝ่ายกฎหมาย