สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Singburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

โครงสร้างองค์กร

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
 
ผู้บริหาร

 

   AOMRUTAI  ONGSAKORN.jpg

นางสาวอ้อมฤทัย  อ่องสาคร
สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Miss.Aomrutai  Ongsakorn
Chief of Singburi  Area  Excise Office
 
             
 ครุฑ.jpg             moon.jpg     ครุฑ.jpg               Boonsom  Wuddavipart.jpg

-  ว่าง  -
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

General  Administration Officer,  Professional Level

ฝ่ายอำนวยการ

  นางดวงจ้นทร์  เกษมลาภ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
Mrs.Duangjan Kasemlap
Excise Technical Officer, Senior Professional  Level

ฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษี
  นายบุญสม  วุฑฒวิภาต
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
รักษาการในตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายปราบปราม


ฝ่ายปราบปราม
  นายบุญสม  วุฑฒวิภาต
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส 
Mr.Boonsom  Wuddavipart
Excise Officer, Senior Level


ฝ่ายกฎหมาย
             

  Chanchai.jpg

   karom02.jpg    Autchara02.jpg
 
 

  yauwalucknew.jpg

 นางสาวจันทร์ฉาย  เฺฮงสิ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
Ms.Chanshine  Hengsi
Finance and Accounting Officer ,  Operational  Level


   นางสาวคารมย์  จิตรดา
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
Ms.Karom  Jitrada
Excise Technical Officer , Professional  Level

   นางสาวอัจฉรา  กลิ่นประทุม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
Ms.Autchara  Glinpratum
Excise Technical Officer , Professional   Level

  นางสาวเยาวลักษณ์  พรมศรี
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
Ms.Yauwaluck  Promsri
Excise Officer, Experienced  Level

             

   srinaon01.jpg
 

   Nadchanan Thanphan.jpg    supanee01.jpg     Lindanew.jpg
นางสาวศรีนวล  สกุลณี
นักวิชาการพัสดุ
Ms.Srinuan Sakulnee
Supply Analyst Staff ,  Government  Employee

   นางสาวณัชนันท์  ตันฝั้น
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
Ms.Nadchanan  Thanphan
Tax Audit Officer ,  Practitoner   Level

   นางสาวสุปราณี  เสมอพันธุ์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
Ms.Supranee  Sarmerpunt
Excise Officer , Experienced  Levle

   นางสาวลินดา  เหมือนพลอย
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
Ms. Linda  Mhunploy
Excise Officer ,  Experienced  Level

             

  Napakarn  Chankhuang.jpg

   raaong.jpg    numpent01.jpg   Titnapob.jpg 
 นางสาวนภากานต์  จานเขื่อง
พนักงานการเงินและบัญชี
Ms. Napakarn   Chankhuang
Finance and Accounting Staff ,  Government  Employee

   นางลออง  โพธิ์ทองคำ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
Mrs.Laong  Pothongcom
Excise Officer ,  Experienced  Level

   นางน้ำเพชร  ศรีจันทร์ดี
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
Mrs.Numperth  Srichandee
Excise Officer , Experienced  Level
   นายติณณภพ  ชื่นชม
นิติกร
Mr.Tinnapob  Chenchom
Legal Officer, Government Employee
             
 onanong01.jpg    Dongkamon01.jpg        
 นางสาวอรอนงค์  พลเจียก
พนักงานประจำสำนักงาน
Ms.Onanong  Poljeak
Office Staff , Government Employee

   นางสาวดวงกมล  ดีละม้าย
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
Ms.Doungkamol  Deelamai
Excise  Officer ,  Experienced  Level

       
              
nonrapan01.jpg             
 นางสาวนลพรรณ  อึ้งประเสริฐ
พนักงานประจำสำนักงาน
Ms.Nonlaphan  Uengprasert
Office Staff , Government  Employee

           
  DriverSing.jpg                                                                                                                                                                                                                  
  

 

      ชาร์ดบุคลากร ปี 2566.jpg

     

กลับด้านบน
Rg1-footer.jpg