สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Singburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

                  Bullet.gif  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
                        Bullet.gif  
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
                                         - 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                                         - 
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

                                         - 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

                                         - 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2563

                                         - 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน
                                            และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563