สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
Singburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

เกี่ยวกับสำนักงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
                              bullet_blue.pngสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
                                    หน้าที่ความรับผิดชอบ
 •                              ◆ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตกฎหมายว่าด้วยจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่า
                                   ด้วยจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

                               ◆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ
 •                              ◆ วางแผนปฎิบัติการและประเมินผล เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตให้เป็นไปตามนโยบาย/แผนงาน
                                   และเป้าหมายของกรมสรรพสามิต และสำนักงานสรรพสามิตภาค
 •                              ◆ การตรวจสอบภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ด้วยระบบการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและประเมินเรียกเก็บภาษี
                                   และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ยาสูบ และไพ่
 •                              ◆ ประสานงาน / ปฏิบัติงานร่วม หรือ สนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 •                                  การแบ่งงานภายใน
 •                               สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
 •                              ◆ ฝ่ายอำนวยการ
 •                              ◆ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
 •                              ◆ ฝ่ายปราบปราม
 •                              ◆ ฝ่ายกฎหมาย