01.jpg
การจัดการความรู้ (KM) สำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง ภาษามือเพื่อการสนทนากับคนหูหนวก
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG_9862.JPG
การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การจัดเก็บภาษีคาร์บอนในประเทศไทย
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล