01.JPG
พิธีเปิด โครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ “หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาทุนกีฬาแห่งอนาคต”
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

03.JPG
งานวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 143 ปี
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล