01.jpg
การประชุมการพิจารณาจัดทำโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

01.jpg
การจัดการความรู้ (KM) สำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง ภาษามือเพื่อการสนทนากับคนหูหนวก
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล