01.JPG
การถ่ายทอดตัวชี้วัดและการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

01.JPG
พิธีเปิด โครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ “หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาทุนกีฬาแห่งอนาคต”
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล