กรมสรรพสามิต ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"

กรมสรรพสามิต ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"

 


  • เอกสารแนบ 2 (ประกาศเจตนารมณ์ฯ)_Page_1.jpg
  • เอกสารแนบ 2 (ประกาศเจตนารมณ์ฯ)_Page_2.jpg