การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาทีมงานในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาทีมงานในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตลอดจนได้ร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติงานภายในสังกัด และร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) โดยมอบอุปกรณ์การเรียนและเงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางรัชตา สุคนธนิตยกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประสานราชการ เป็น หัวหน้าคณะฯ