พิธีเปิด โครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ “หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาทุนกีฬาแห่งอนาคต”

นางสาวพงษ์จันทร์ ไกรสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานพิธีเปิด โครงการธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ “หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาทุนกีฬาแห่งอนาคต” โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560


  • 01.JPG
  • 02.JPG
  • 03.JPG
  • 04.JPG
  • 05.JPG
  • 06.JPG