ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักเลขานุการกรม

01.jpg
การประชุมการพิจารณาจัดทำโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสรรพสามิต
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

01.jpg
การจัดการความรู้ (KM) สำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง ภาษามือเพื่อการสนทนากับคนหูหนวก
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG_9862.JPG
การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง การจัดเก็บภาษีคาร์บอนในประเทศไทย
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

messageImage_1537347400236.jpg
การจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง การพัฒนาระบบราชการสู่ Government 4.0 และมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center GECC)
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล