เกี่ยวกับสำนักงาน > เกี่ยวกับสำนักงาน

  
หน้าที่ความรับผิดชอบสำนักงานเลขานุการกรม

 เกี่ยวกับสำนักงาน ประสานราชการ | ประชาสัมพันธ์ำนวยการ | สารบรรณ

toppic.png

เกี่ยวกับสำนักงาน

 

วิสัยทัศน์
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

1.

เสริมสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของกรมสรรพสามิตให้เป็นที่ยอมรับและเกิดความร่วมมือจากประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.

ให้บริการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยระบบงานที่มีมาตรฐาน ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

3.

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของกรมสรรพสามิต

 โครงสร้างองค์กร 

SEC002.png

 เกี่ยวกับสำนักงาน

 กำลัง-อก.jpg

 กำลัง ปสร.jpg

 กำลัง-สบ.jpg

 กำลัง-ปชส.jpg

 กำลัง-ปชส.jpg

 กำลัง-ปชส.jpg

 กำลัง-ปชส.jpg

 กำลัง-ปชส.jpg

 กำลัง-ปชส.jpg

 กำลัง-ปชส.jpg

 กำลัง-ปชส.jpg

 กำลัง-ปชส.jpg

 กำลัง-ปชส.jpg

 

   
 

 กลับด้านบน

 

toppic.png

งานในหน้าที่ของฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

 

งานในหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 4 งานหลัก
          - งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
          - งานผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์
          - งานห้องสมุด
          - งานรับโทรศัพท์

 

งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
หน้าที่ความรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
          1. การจัดทำแผนแม่บท และโครงการประชาสัมพันธ์ของกรมสรรพสามิต
          2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
          3. แถลงข่าวกรมสรรพสามิต
          4. จัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
          5. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
          6. จัดทำเอกสารเพื่อผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์
          7. ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชนเพื่อชี้แจงข่าว
          8. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลและสื่อมวลชนที่มาติดต่อ
          9. ร่างหนังสือโต้ตอบระหว่างหน่วยราชการภายในและภายนอก
          10. จัดนิทรรศการ และติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์

 

งานผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์
หน้าที่ความรับผิดชอบงานผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์
          1. ผลิตเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
          2. จัดทำโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ
          3. ให้ข้อมูลข่าวสาร บันทึกเสียง ถอดเทปการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับสูง
          4. ถ่ายภาพกิจกรรม และผลงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของกรมสรรพสามิต5. ผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ์
          6. ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ
          7. จัดเตรียม สถานที่การแถลงข่าว และจัดนิทรรศการ
          8. ออกแบบ และจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

 

 
งานห้องสมุด
หน้าที่ความรับผิดชอบงานห้องสมุด
1. ให้บริการยืม-คืนหนังสือ
2. จัดหาสื่อบริการ
3. งานการพัฒนาห้องสมุด
4. สำรวจวัสดุครุภัณฑ์
5. ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร


งานรับโทรศัพท์
หน้าที่ความรับผิดชอบงานรับโทรศัพท์
1. บริการรับโทรศัพท์จากบุคคลภายนอก หรือภายใน
2. ตอบข้อซักถามผู้มาติดต่อทางโทรศัพท์
3. แนะนำและให้ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
4. รับผิดชอบอุปกรณ์เครื่องมือโทรศัพท์ 

 

กลับด้านบน

 

toppic.png

งานในหน้าที่ของฝ่ายประสานราชการ

 

 งานในหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายประสานราชการ

 ฝ่ายประสานราชการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. งานธุรการและเวียนหนังสือร่วมบริจาค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
          - การลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ
          - พิจารณากลั่นกรองความสำคัญของหนังสือ
          - ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ
          - เปิดรับหนังสือ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากระบบ e - mail 
          - การจัดเก็บรักษา ค้นหา และทำลายเอกสาร
          - การเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ 
          - การจัดทำหนังสือเวียนบริจาคและเผยแพร่การกุศลต่างๆ 
2. งานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
          - จัดทำหนังสือเวียนแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและอำนวยความสะดวกสำหรับการตรวจราชการ

          - จัดทำหนังสือเวียนแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
          - รวบรวมและสรุปรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอผู้บริหารและกระทรวงการคลัง
3. งานการจัดการประชุมผู้บริหารของกรมสรรพสามิต
    3.1 การจัดประชุมผู้บริหารกรมสรรพสามิต (คอก.)
          - จัดทำหนังสือเชิญผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
          - จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม
          - จัดทำสรุปมติที่ประชุมเสนอผู้บริหารและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติที่ประชุม
          - จัดทำรายงานการประชุมฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการตามมติที่ประชุม
          - ติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
          - สรุปและรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมให้ที่ประชุมผู้บริหารรับทราบ
    3.2 การจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักและภาค
          - จัดทำหนังสือเชิญผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
          - จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม
          - จัดทำสรุปมติที่ประชุมเสนอผู้บริหารและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติที่ประชุม
          - จัดทำรายงานการประชุมฯ เสนอผู้บริหารและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการตามมติที่ประชุม
          - ติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ
          - สรุปและรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมให้ที่ประชุมผู้บริหารรับทราบ
    3.3 การจัดทำจดหมายข่าว “จดหมายจากอธิบดี”
          - นำนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล, ของกรมฯ, มติที่ประชุมผู้บริหารกรมฯ ตลอดจนข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของกรมฯ เป็นข้อมูลในการจัดทำ “จดหมายข่าวจากอธิบดี”

  และนำไปเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของกรม เช่น ผ่านระบบจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Letter) และ Web Site ของกรมฯ เพื่อเป็นสื่อกลางในการรับรู้ข่าวสารระหว่างกรมฯ กับข้าราชการ

  ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปซึ่งจะเป็นการสื่อสารแบบสองทาง โดยเปิดสายพิเศษให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันผ่าน E-mail : hotline@excise.go.th
            ** หมายเหตุ ** การดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่กล่าวในข้อ 3.1 - 3.3 ได้มีการแจ้งเวียนเป็นหนังสือและมีการรับ- ส่งข้อมูลต่างๆ ผ่านทางระบบ e-mail

 4. งานร้องเรียนและงานสรรพสามิตใสสะอาด
    4.1 กรมสรรพสามิต
          - รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้
                1) ตู้ ปณ.10 เขตดุสิต (เปิดตู้ไปรษณีย์ทุกวันจันทร์)
                2) กล่องรับคำร้องเรียน (ติดตั้งไว้ 4 จุด (7 ตู้) คือ บริเวณสำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 5 , เคาน์เตอร์ รับ - ส่ง หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม และฝ่ายเก็บรายได้

                    กองพัฒนาทรัพยากรการจัดเก็บภาษีเปิดกล่องรับคำร้องเรียนทุกวันจันทร์ก่อน 12.00 น.)
                3) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2668 6618(เปิดบริการตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.)
                4) E-Mail : excise_hotline@excise.go.th (ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทาง E-mail ทุกวัน)
          - เสนอเรื่องร้องเรียนให้เลขานุการกรมทราบ
          - เลขานุการกรมเสนอคำร้องเรียนต่อกรมฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
          - ติดตามและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบผลการดำเนินการ
          - แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือฝ่ายประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม
          - รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารทราบทุกไตรมาส ตามแผนงาน/โครงการภายใต้การจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for change)

            ตามคำรับรองของกรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
          - สรุปเรื่องร้องเรียนในแต่ละเดือนให้รองอธิบดีที่รับผิดชอบทราบ
    4.2 สำนักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่
          - กล่องรับคำร้องเรียนที่ติดตั้ง ณ สำนักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานสรรพสามิตภาค/พื้นที่ส่งมายังกรมสรรพสามิตทุกสิ้นเดือน
5. งานแผนและโครงการการบริหารความเสี่ยง/ตัวชี้วัด
          - รับหนังสือจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
          - ฝ่ายประสานราชการจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มต่างๆ ส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ดังนี้
               1) แบบประเมินการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบ ปย.3) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
          - วัตถุประสงค์ของการควบคุม
          - จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
          - เวลาที่พบจุดอ่อน
          - การปรับปรุง
          - กำหนดเสร็จและผู้รับผิดชอบ
               2) แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อนระดับหน่วยงานย่อย (แบบติดตาม ปย.3) เป็นการประเมินผลการควบคุมภายในของงวดก่อน

                   (ปีงบประมาณก่อน) ว่าแผนการปรับปรุงการควบคุมความเสี่ยงสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ หากยังไม่สัมฤทธิ์ผลเป็นเพราะเหตุใดพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขต่อไป
               3) แบบรายงานการติดตามและประเมินการควบคุมภายในของงวดปัจจุบัน(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2550) ซึ่งมีการสรุปผลของงวดนี้ว่ามีการดำเนินการ

                   ควบคุมความเสี่ยงสัมฤทธิ์ผลหรือไม่และยังมีความเสี่ยงใดหลงเหลืออยู่บ้างพร้อมเสนอแนะแนวทางควบคุมต่อไป
6. งานกิจกรรมพิเศษ
    6.1 งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมสรรพสามิต
          - ขอรายชื่อวัดพระอารามหลวงจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
          - จัดทำหนังสือเรียนท่านอธิบดีเพื่อคัดเลือกวัดในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
          - ประสานงานกับทางวัดที่ได้รับคัดเลือกเกี่ยวกับรายละเอียดในการถวายผ้าพระกฐินฯ
          - ประสานงานและทำหนังสือขอรับเครื่องกฐินพระราชทานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
          - จัดทำหนังสือขอเชิญร่วมบริจาคปัจจัยในการถวายผ้าพระกฐินฯ
          - จัดเตรียมปัจจัยและเครื่องไทยธรรมถวายพระภิกษุ-สามเณร
          - จัดเตรียมสถานที่และดำเนินงานในการถวายผ้าพระกฐินฯ
          - เขียนใบอนุโมทนาบัตรและหนังสือขอบคุณสำหรับผู้ร่วมบริจาคปัจจัยในการถวาย ผ้าพระกฐินฯ
          - จัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินการจัดงานถวายผ้าพระกฐินฯ ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ
    6.2 งานการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการคลัง
          - จัดทำหนังสือขอเชิญร่วมบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ
          - รวบรวมปัจจัยจากหน่วยงานที่ขอร่วมบริจาค
          - จัดทำหนังสือส่งเงินร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการคลัง
          - จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการคลัง
    6.3 งานเกษียณอายุราชการ
          - ขอรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการจากกองการเจ้าหน้าที่
          - ทำหนังสือเสนอผู้บริหารกำหนดวันจัดงานเกษียณฯพร้อมทั้งจัดทำของที่ระลึกและใบประกาศเกียรติคุณ
          - ประสานกับโรงงานไพ่เพื่อจัดพิมพ์ใบประกาศเกียรติคุณ
          - ทำหนังสือเชิญผู้เกษียณอายุราชการ และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน
          - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน เช่น เครื่องเสียง , ติดต่อประสานงานกับ สตป. สถานที่ ประสานงานกับกองคลัง , อาหารและดอกไม้ ประสานงานกับฝ่ายสารบรรณ

            และกลุ่มงานช่วยอำนวยการผู้บริหาร การต้อนรับแขกประสานงานกับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
          - เตรียมของที่ระลึกและใบประกาศเกียรติคุณ
          - ดำเนินการจัดงาน
          - ทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
    6.4 โครงการรณรงค์เข้าวัดวันธรรมสวนะไหว้พระสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เช่นในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2549

          และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม2550 ในช่วงเข้าพรรษา
    6.5 งานการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยสุรา พ.ศ. 2535 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการปิดแสตมป์สุราต่างประเทศให้เป็นไปตามกฎกระทรวงทุกครั้งที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

          เลื่อน โยกย้ายข้าราชการ
          - เมื่อได้รับหนังสือของสำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานครเพื่อให้แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยสุรา พ.ศ. 2535 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการปิดแสตมป์สุราต่างประเทศ
          - ทำหนังสือเวียนเพื่อขอทราบจำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ
          - รวบรวมรายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่
          - ดำเนินการจัดทำและแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกรมฯ เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
    6.6 งานอื่นๆ
       6.6.1 งานโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สำนักงานเลขานุการกรม”
          - เสนอโครงการให้ท่านรองอธิบดีอนุมัติโครงการ
          - ติดต่อวิทยากรมาร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ
          - เสนอเรื่องขอกันเงินจากกองคลังเพื่อดำเนินโครงการ
          - ดำเนินการจัดโครงการ
          - จัดทำแบบประเมินโครงการ
          - จัดทำเรื่องเบิกเงินจากกองคลังสำหรับการดำเนินโครงการ
        6.6.2 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม/สัมมนา ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับเอกชนหรือผู้ประกอบการ
          - จัดทำหนังสือเวียนแจ้งให้สำนักงานสรรพสามิตภาคและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม/สัมมนา ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับเอกชนหรือผู้ประกอบการ

            ส่งให้สำนักงานเลขานุการกรม ทุกวันที่ 5 ของเดือน
          - รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม/สัมมนาจากหน่วยงานต่างๆ
          - สรุปรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม/สัมมนา ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับเอกชนหรือผู้ประกอบการ ให้รองอธิบดีที่รับผิดชอบทราบ
        6.6.3 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น หนังสือเวียนต่างๆ งานการจัดกีฬาของกระทรวงการคลัง การประชุมแทนผู้บังคับบัญชา ฯลฯ

 

 

กลับด้านบน

 

toppic.png

งานในหน้าที่ของฝ่ายสารบรรณ

  

 

งานในความรับผิดชอบของฝ่ายสารบรรณ

 

ฝ่ายสารบรรณ มีหน้าที่ปฏิบัติงานในฐานะสารบรรณกลางของกรมสรรพสามิต แบ่งออกเป็น 2 งาน
(1.) งานรับ-ส่งและโต้ตอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
   1. ปฏิบัติงานในด้านรับ-ส่งเอกสารของทางราชการ โดยนำระบบสำนักงานอัตโนมัติมาใช้เพื่อมุ่งเน้น การปฏิบัติงานในลักษณะการรับ-ส่งหนังสือราชการทั่วไป โดยเชื่อมโยงการรับ

       และนำส่งหนังสือให้ทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา/สำนักงานสรรพสามิตภาค/ กรมสรรพสามิต/กระทรวงการคลังในการใช้ระบบปฏิบัติงาน

       ทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกระบบ ได้แก่ E-mail E-office E-letter ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
   2. จัดทำหนังสือเวียนกรมสรรพสามิต ระเบียบกรมสรรพสามิต ประกาศกรมสรรพสามิต
       คำสั่งกรมสรรพสามิต
   3. เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรมในเบื้องต้น
   4. พิจารณากลั่นกรองความสำคัญของหนังสือเพื่อนำเสนอผู้บริหารและพิจารณาลงนามหนังสือที่รับจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อจำหน่ายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
   5. ร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการ
   6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
(2.) งานเก็บเอกสารและบริการ มีหน้าที่ดังนี้
   1. ปฏิบัติงานในด้านการเก็บรักษา ค้นหาเอกสารของทางราชการโดยนำระบบสำนักงานอัตโนมัติ
       (E-office) มาใช้เพื่อมุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สะดวกในการค้นหา
   2. นำระบบสำนักงานอัตโนมัติ (E-office) มาใช้ในการจองห้องประชุมเพื่อให้เกิดความทันสมัย ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
   3. บริการด้านการจัดเลี้ยงรับรอง
   4. จัดส่งหนังสือเวียนด้วยระบบสำนักงานอัตโนมัติ (E-letter) ให้กับหน่วยงานต่างๆ
   4. จัดส่งหนังสือราชการให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทางไปรษณีย์
   5. ดูแลงานด้านพิพิธภัณฑ์
   6. บริการอัดสำเนา
   7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 
งานอำนวยการและสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
   1. ลงทะเบียนหนังสือเข้า-ออก
   2. ร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการ
   3. จัดทำหนังสือเวียนอื่นๆ แจ้งให้ทุกฝ่ายทราบ
   4. ปฏิบัติงานธุรการของสำนักงานเลขานุการกรม
   5. จัดทำแผนงานและโครงการด้านงบประมาณรายจ่ายและพัสดุครุภัณฑ์
   6. ดำเนินการจัดระเบียบวาระการประชุมของข้าราชการ และลูกจ้าง สำนักงานเลขานุการกรม
   7. จัดทำงบเดือนป่วย ลา ขาด
   8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

กลับด้านบน