01.JPG
การมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนตามโครงการประชาสัมพันธ์สรรพสามิตเพื่อเยาวชน
สำนักงานเลขานุกากรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

01.JPG
การถ่ายทอดตัวชี้วัด และการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขานุการกรม
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล