28-12-59-01.JPG
การถ่ายทอดตัวชี้วัด และการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 4
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล 

27-12-59-01.JPG
การถ่ายทอดตัวชี้วัด และการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 3
สำนักงานเลขานุการกรม : ผู้บันทึกข้อมูล