โครงการการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ปี 2563

โครงการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่วงแวดล้อม (CSR)" ณ โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน ม.3 ต.ปากน้ำ ต.ละงู จ.สตูล ณ วันที่ 26-27 ธันวาคม 2563