โครงการสัมมนาการเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 จัดโครงการสัมมนาการเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แก่ผู้ประกอบการ