ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  
การกำหนดเขตพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาระดับประถม
ตรวจให้คำแนะนำผุ้ประกอบการ
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร และการเดินทาง ในจังหวัดสตูล
การต่อใบอนุญาตจำหน่าย สุรา ยาสูบ ผ่าน ธนาคารกรุงไทย
ประกาศการยกเลิกเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้
เรื่องร้องเรียน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม(การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กรมสรรพสามิต 
รายงานผลการดำเนินการมาตรฐานการให้บริการ ปีงบประมาณ 2559