เกี่ยวกับสำนักงาน > แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
  

แผนงานออกตรวจป้องกันและปราบปราม ประจำปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 2564

 

แผนป้องกันและปราบปราม ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 2563

แผนโครงการกรมสรรพสามิต 2563

แผนงานโครงการ 2562

ตัวอย่างแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ1

ตัวอย่างแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ2

ตัวอย่างแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ3

ตัวอย่างแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ4