เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล

 

ผู้บริหาร

นางสาวมณฑิรา  แซ่ตั้ง.jpg

นางสาวมณฑิรา  แซ่ตั้ง

สรรพสามิตพื้นที่สตูล

ว่าง.jpg   สุธีรา.jpg   3100501828749.jpg  

นายศรวรรษ  ทรงไกรศรี
ฝ่ายอำนวยการ

 

นางสาวสุธีรา  ยามาเจริญ

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

นายอภิรัฐ  ไกรลาศ
ฝ่ายปราบปราม

 

นางสุมาลี  แก้วกูล
ฝ่ายกฎหมาย

 บุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล 

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1 นางสาวมณฑิรา   แซ่ตั้ง สรรพสามิตพื้นที่สตูล

ฝ่ายกฎหมาย

2 นางสุมาลี   แก้วกูล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
3 นางสาววรรณวนัช   สุระคำแหง นิติกร
4 นางสาวสุพัตรา   เอียดนุช เจ้าพนักงานธุรการ

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

5 นางสาวสุธีรา   ยามาเจริญ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
6 นางสาวชนัญทิดา   นาคบรรพต นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
7 นางสาวนัยนา   ถิ่นทอง นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
8 นางวัชรี   โศภิตจิรพาส เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
9 นางสุทธิวัลย์   ชูเมือง เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
10 นางนพรัตน์   บุญอินทร์ นักวิชาการสรรพสามิต
11 นางจุฑาทิพย์   ชูเอียด นักวิชาการสรรพสามิต

ฝ่ายปราบปราม

12 นายอภิรัฐ   ไกรลาศ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
13 อัตราว่าง    นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
14 นายอนุชา   ดุลยาภรณ์ พนักงานขับรถยนต์ส.2
15 นายยุทธนา   หมันเหตุ นายท้ายเรือส.3
16 นายโกมล   อนันตพงศ์ ช่างเครื่องเรือช.3
17 นายอดุล   นักรำ พนักงานสื่อสาร
18 นายจิน   พรหมเมศว์ พนักงานขับรถยนต์
19 นายประยุทธ   ชูเมือง พนักงานขับรถยนต์
20 นายปรีชา   ชูเมือง พนักงานขับรถยนต์
21 นางสาววัชรี   จีนขุ้ย นักวิชาการสรรพสามิต
22 นายจุมพล   เพชรวา เจ้าพนักงานสรรพสามิต
23 อัตราว่าง เจ้าพนักงานสรรพสามิต

ฝ่ายอำนวยการ

24 นายศรวรรษ   ทรงไกรศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
25 นางจรรยารัตน์   เท่งวา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
26 อัตราว่าง    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
27 นางสาวละออทิพย์   วัชรินทร์ธาดา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
28 นางสาวทิพวัลย์   พุทธพันธุ์ พนักงานประจำสำนักงาน
29 อัตราว่าง พนักงานการเงินและบัญชี
30 นายธนกฤษณ์   บัวตุ่ม พนักงานขับรถยนต์
31 นายเกษม   บุญส่ง พนักงานขับรถยนต์

บุคลากรแม่บ้าน

32 นางสาวเพชร   สมสกุล ลูกจ้างเหมาบริการ

  

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg