เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล

 

ผู้บริหาร

ส.พีระขัย

นายพีระชัย เวชชาภินันท์

สรรพสามิตพื้นที่สตูล

ว่าง.jpg   สุธีรา.jpg      

นายศรวรรษ  ทรงไกรศรี
ฝ่ายอำนวยการ

 

นางสาวสุธีรา  ยามาเจริญ

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

-
ฝ่ายปราบปราม

 

นางสุมาลี  แก้วกูล
ฝ่ายกฎหมาย

 บุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล 

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1 นายพีระชัย เวชชาภันันท์ สรรพสามิตพื้นที่สตูล

ฝ่ายกฎหมาย

2 นางสุมาลี   แก้วกูล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
3 อัตราว่าง นิติกร
4 นางสาวสุพัตรา   เอียดนุช เจ้าพนักงานธุรการ

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

5 นางสาวสุธีรา   ยามาเจริญ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
6 นางสาวชนัญทิดา   นาคบรรพต นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
7 นางสาวนัยนา   ถิ่นทอง นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
8 นางวัชรี   โศภิตจิรพาส เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
9 นางสุทธิวัลย์   ชูเมือง เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน
10 นางนพรัตน์   บุญอินทร์ นักวิชาการสรรพสามิต
11 นางจุฑาทิพย์   ชูเอียด นักวิชาการสรรพสามิต

ฝ่ายปราบปราม

12 อัตราว่าง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
13 นายทนงศักดิ์ อ้นทอง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
14 นายอนุชา   ดุลยาภรณ์ พนักงานขับรถยนต์ส.2
15 นายยุทธนา   หมันเหตุ นายท้ายเรือส.3
16 นายโกมล   อนันตพงศ์ ช่างเครื่องเรือช.3
17 นายอดุล   นักรำ พนักงานสื่อสาร
18 นายจิน   พรหมเมศว์ พนักงานขับรถยนต์
19 นายประยุทธ   ชูเมือง พนักงานขับรถยนต์
20 นายปรีชา   ชูเมือง พนักงานขับรถยนต์
21 นางสาววัชรี   จีนขุ้ย นักวิชาการสรรพสามิต
22 นายจุมพล   เพชรวา เจ้าพนักงานสรรพสามิต
23 อัตราว่าง เจ้าพนักงานสรรพสามิต

ฝ่ายอำนวยการ

24 นายศรวรรษ   ทรงไกรศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
25 นางจรรยารัตน์   เท่งวา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
26 อัตราว่าง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
27 นางสาวละออทิพย์   วัชรินทร์ธาดา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
28 อัตราว่าง พนักงานประจำสำนักงาน
29 อัตราว่าง พนักงานการเงินและบัญชี
30 นายธนกฤษณ์   บัวตุ่ม พนักงานขับรถยนต์
31 นายเกษม   บุญส่ง พนักงานขับรถยนต์

บุคลากรแม่บ้าน

32 นางสาวเพชร   สมสกุล ลูกจ้างเหมาบริการ

  

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg