เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 ส.พีระขัย

นายพีระชัย เวชชาภินันท์

 17 ธ.ค. 63 - ปัจจุบัน

Rg1-footer.jpg
นางสาวมณฑิรา  แซ่งตั้ง ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่สตูล.jpg

 นางสาวมณฑิรา แซ่ตั้ง

 2 เม.ย. 58 - 30 ก.ย. 63

Rg1-footer.jpg
bullet.gif    
Rg1-footer.jpg