เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 นางสาวมณฑิรา  แซ่งตั้ง ตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่สตูล.jpg

นางสาวมณฑิรา  แซ่ตั้ง

 2 เม.ย. 58 - ปัจจุบัน

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

 

 

Rg1-footer.jpg
bullet.gif  
Rg1-footer.jpg