เกี่ยวกับสำนักงาน > พื้นที่รับผิดชอบ
  

satunmap640.jpg        

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 7 อำเภอ 

                                                                                                    1.อำเภอเมือง

                                                                                                    2.อำเภอควนโดน

                                                                                                    3.อำเภอท่าแพ

                                                                                                    4.อำเภอควนกาหลง

                                                                                                    5. อำเภอละงู

                                                                                                    6. อำเภอทุ่งหว้า

                                                                                                    7. อำเภอมะนัง

ที่มา: http://www2.ect.go.th/about.php?Province=satun&SiteMenuID=3229