สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
Saraburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

ลำดับที่

ปีงบประมาณ

รายละเอียด

1

ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียด

2

ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

3

ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด

4

ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด

5

ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด

6

ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด

7

ประจำปีงบประมาณ 2560

รายละเอียด

8

ประจำปีงบประมาณ 2559

รายละเอียด