สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
Saraburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

อำนาจหน้าที่

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
                                       หน้าที่ความรับผิดชอบ
                                                  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี เป็นหน่วยราชการสังกัดกรมสรรพสามิตมีหน้าที่ และ ความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี
                                  และดำเนินการป้องกันและปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยอาศัยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
                                  โดยมีการแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี ออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
                                  1. ฝ่ายอำนวยการ
                                  2. ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
                                  3. ฝ่ายปราบปราม
                                  4.ฝ่ายกฎหมาย

 

                         bullet_blue.pngฝ่ายอำนวยการ
                               หน้าที่ความรับผิดชอบ
 •                             ◆ ปฏิบัติงานในการบริหารงานทั่วไปของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาในด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
                                  งานบริหารงานบุคคล และงานพัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติ ในกรณีต่าง ๆ การจัดเตรียมการประชุม
                                  การประสานงาน การติดต่อกับสำนักงานสรรพสามิตภาค หน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 •                             ◆ การดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
 •                             ◆ การจัดทำงบประมาณของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่อยู่ในความ รับผิดชอบ และที่กรมได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ
 •                             ◆ การตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์
 •                             ◆ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ตรวจสอบรายงาน สถิติ ปริมาณงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ สนับสนุน เร่งรัด ติดตาม
 •                             ◆ การปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาพร้อมทั้งการประเมินผลงานต่าง ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
 •                             ◆ การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์ของภาค พร้อมทั้งการติดตามแผน เพื่อให้ประชาชน ผู้เสียภาษีมีความรู้
                                  ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ
 •                             ◆ การดำเนินการเกี่ยวกับการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการนอกเวลาทำการปกติ
 
                        bullet_blue.pngฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
                               หน้าที่ความรับผิดชอบ
 •                              ◆ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตทุกประเภท ภาษี อบจ. และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ
 •                              ◆ การประเมินภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม การยกเว้น และการขอคืนภาษี
 •                              ◆ ประสานงานด้านข้อมูลกับภาค เพื่อประโยชน์ต่องานด้านตรวจสอบภาษีของภาค ควบคุม ตรวจสอบ และตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม/โรงงาน
                                   ที่อยู่ในความควบคุมกำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความสนับสนุนงานด้านการจัดเก็บภาษีแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 •                              ◆ การจัดทำรายงาน งบเดือน และสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
 •                              ◆ ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาการอนุญาต และการขออนุมัติในกรณีต่าง ๆที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติ
                                   การพิจารณาการออกใบอนุญาต พร้อมทั้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ
 •                              ◆ พิจารณาตรวจสอบการขอจดทะเบียนสรรพสามิต การจัดทำข้อมูลสถิติและรายงานที่เกี่ยวข้อง
 •                              ◆ ควบคุมการเบิกจ่ายและจำหน่ายแสตมป์สรรพสามิต
 •                              ◆ กำกับ ดูแล และควบคุมการผลิตและจำหน่ายใบยาสูบและยาสูบทุกประเภทตามที่กำหนดในกฎหมาย และระเบียบ
 •                              ◆ การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าในความควบคุม
 •                              ◆ ให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ความสนับสนุนด้านใบอนุญาตและทะเบียนสรรพสามิตแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 
                        bullet_blue.pngส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
                               หน้าที่ความรับผิดชอบ
 •                              ◆ วางแผนการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
                                และดำเนินการปราบปรามยาเสพติดตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 •                              ◆ สืบสวน วางแผนจับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิตและระเบียบวิธีปฏิบัติ
 •                              ◆ ออกตรวจร้านค้า โรงอุตสาหกรรม โรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
                                รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับและสัญญาของทางราชการ
 •                              ◆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร และความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกัน
                                หรือลดการกระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิต
 •                              ◆ กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความสนับสนุนงานด้านป้องกันและปราบปราม
                                แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 •                              ◆ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
                        bullet_blue.pngส่วนกฎหมาย
                              หน้าที่ความรับผิดชอบ
 •                              ◆ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านงานคดีในทางแพ่งตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต
                                   การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง
 •                              ◆ การตรวจสอบสำนวนและติดตามผลการเปรียบเทียบคดี
                                   พร้อมทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจในงานคดี และเปรียบเทียบปรับแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 •                              ◆ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตั้งแต่การตรวจรับ
                                   การเก็บรักษา การทำลาย และการขายทอดตลาด
 •                              ◆ การจัดทำรายงานสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลับด้านบน