สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
Saraburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน

ปีงบประมาณ

รายละเอียด

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายละเอียด

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียด

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียด

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียด

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียด