สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
Saraburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

 

สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี         

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

kittiwan.jpg

นางสาวกิตติวรรณ  เทวัต

 ธ.ค.2563 - ปัจจุบัน

sb_suwanna.jpg

นางสุวรรณา  มีทอง

มิ.ย. 2559 - ก.ย. 2563

 Pradit-Dir-Sara.jpg

นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ

ต.ค. 2554 - มิ.ย. 2559

 
bullet.gif

 

ต.ค. 2552 - ก.ย. 2554

Rg1-footer.jpg
     
Rg1-footer.jpg