สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
Saraburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การเสริมสร้างวัฒนธรรม

                         bullet_blue.pngการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                           วัฒนธรรมองค์กร เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่ทรงประสิทธิภาพที่จะต้องให้บุคลากรรับรู้
                           
และทำความเข้าใจถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกระบวนการ ดังนั้น ขอให้บุคลากรของสำนักงานสรรพสามิต
                           พื้นที่สระบุรี ยึดถือและมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยน การปฏิบัติราชการในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี ดังนี้ 

  •                            ◆ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานโปร่งใส และเป็นธรรม
  •                            ◆ พัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง บูรณาการงานเครือข่าย และหมั่นศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
  •                            ◆ ยึดมั่นในมาตรฐานบริการ โดยคำนึงถึงความพอใจที่เกินกว่าความคาดหวังของผู้รับบริการ
  •                            ◆ กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ได้รับมอบหมายโดยคำนึงผลกระทบอย่างครบถ้วน
  •                            ◆ มีจริยธรรม ซื่อสัตย์ รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน
  •                            ◆ เคารพผู้อาวุโสและเพื่อนร่วมงาน รวมไปถึงประชาชนผู้รับบริการ