สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี
Saraburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

เกี่ยวกับสำนักงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นทีสระบุรี

ฝ่ายอำนวยการ | ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี | ฝ่ายปราบปราม | ฝ่ายกฎหมาย

 
                         bullet_blue.pngสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี

                           หน้าที่ความรับผิดชอบ 
                           
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี เป็นหน่วยราชการสังกัดกรมสรรพสามิตมีหน้าที่ และ ความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีและดำเนินการป้องกัน
                           และปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยอาศัยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

 •                           โดยมีการแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี ออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
 •                            ◆ ฝ่ายอำนวยการ
 •                            ◆ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
 •                            ◆ ฝ่ายปราบปราม
 •                            ◆ ฝ่ายกฎหมาย

 

                         bullet_blue.pngฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 •                          ◆ ปฏิบัติงานในการบริหารงานทั่วไปของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาในด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์ งานบันทึก
                               ข้อมูลต่าง ๆ งานบริหารงานบุคคล และงานพัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติ ในกรณีต่างๆ
 •                          ◆ การจัดเตรียมการประชุม การประสานงาน การติดต่อกับสำนักงานสรรพสามิตภาค หน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 •                          ◆ การดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การจัดทำงบประมาณของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบ และที่กรมได้รับ
                               มอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ
 •                          ◆ การตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์
 •                          ◆ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ตรวจสอบรายงาน สถิติ ปริมาณงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ สนับสนุน เร่งรัด ติดตาม
                               การปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาพร้อมทั้งการประเมินผลงานต่าง ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย 
 •                          ◆ การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์ของภาค พร้อมทั้งการติดตามแผน เพื่อให้ประชาชน
                               ผู้เสียภาษีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บ 
 •                          ◆ การดำเนินการเกี่ยวกับการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการนอกเวลาทำการปกติ

 

                         bullet_blue.pngฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 •                          ◆ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตทุกประเภท ภาษี อบจ. และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ
 •                          ◆ การประเมินภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม การยกเว้น และการขอคืนภาษี
 •                          ◆ ประสานงานด้านข้อมูลกับภาค เพื่อประโยชน์ต่องานด้านตรวจสอบภาษีของภาค
 •                          ◆ ควบคุม ตรวจสอบ และตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม/โรงงานที่อยู่ในความควบคุม
 •                          ◆ กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความสนับสนุนงานด้านการจัดเก็บภาษีแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 •                          ◆ การจัดทำรายงาน งบเดือน และสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
 •                          ◆ ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาการอนุญาต และการขออนุมัติในกรณีต่าง ๆที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจ ให้ปฏิบัติ
                               การพิจารณาการออกใบอนุญาต พร้อมทั้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บ

 •                          ◆ พิจารณาตรวจสอบการขอจดทะเบียนสรรพสามิต การจัดทำข้อมูลสถิติและรายงานที่เกี่ยวข้อง
 •                          ◆ ควบคุมการเบิกจ่ายและจำหน่ายแสตมป์สรรพสามิต
 •                          ◆ กำกับ ดูแล และควบคุมการผลิตและจำหน่ายใบยาสูบและยาสูบทุกประเภทตามที่กำหนดในกฎหมาย และระเบียบ
 •                          ◆ การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าในความควบคุม
 •                          ◆ ให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ความสนับสนุนด้านใบอนุญาตและทะเบียนสรรพสามิตแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา

 

                         bullet_blue.pngฝ่ายปราบปราม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 •                          ◆ วางแผนการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตและดำเนินการปราบปรามยาเสพติดตาม พระราชบัญญัติ
                               ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 •                          ◆ สืบสวน วางแผนจับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิตและระเบียบวิธีปฏิบัติ
 •                          ◆ ออกตรวจร้านค้า โรงอุตสาหกรรม โรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
                               ข้อบังคับและสัญญาของทางราชการ
 •                          ◆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร และความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันหรือลดการกระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิต
 •                          ◆ กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความสนับสนุนงานด้านป้องกันและปราบปรามแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 •                          ◆ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

                         bullet_blue.pngฝ่ายกฎหมาย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 •                          ◆ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านงานคดีในทางแพ่งตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมายภาษี
                               สรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ
 •                          ◆ การตรวจสอบสำนวนและติดตามผลการเปรียบเทียบคดี พร้อมทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจในงานคดี และเปรียบเทียบปรับ
                               แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 •                          ◆ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตั้งแต่การตรวจรับ การเก็บรักษา การทำลาย และการขายทอดตลาด
 •                          ◆ การจัดทำรายงานสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง