เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  

 

 

 

สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี         

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

sb_suwanna.jpg

นางสุวรรณา มีทอง

มิ.ย. 2559 - ปัจจุบัน

 Pradit-Dir-Sara.jpg

นายประดิษฐ์ ชาญชลยุทธ

ต.ค. 2554 - มิ.ย. 2559

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

 

ต.ค. 2552 - ก.ย. 2554

Rg1-footer.jpg
bullet.gif  
Rg1-footer.jpg