163721.jpg
น้องปลาทู ตอบปัญหา
นางสาวอริญชญา  อิ่มจิตร : ผู้บันทึกข้อมูล 

เจตนารมณ์ ไทย.jpg
นางสาวอริญชญา  อิ่มจิตร : ผู้บันทึกข้อมูล 

ปก เราชนะ.png
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม รับลงเบียน "โครงการเราชนะ"
นางสาวอริญชญา  อิ่มจิตร : ผู้บันทึกข้อมูล 

IMG_20210120_102734.jpg
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขอใช้สิทธิ์เสียภาษีในอัตราศูนย์ สำหรับสุราสามทับ ที่นำไปทำการแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
คุณอริญชญา อิ่มจิตร : ผู้บันทึกข้อมูล