ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประธานสภา อบต.บางโทรัดและผู้นำชุมชน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นายอภิวัชร์ มีเสือ สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้จากการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบให้กับประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด และผู้นำชุมชน หมู่1 ตำบลบางโทรัด ณ.ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนิติธร ธีรรังษี