***ข่าวประชาสัมพันธ์***  "โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร"

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร โดยนายอภิวัชร์ มีเสือ สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร ประธานคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามคำสั่งสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๗ ที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขอฝากรายการเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑ ต.บางโทรัด ให้ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร” ให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพสามิต คือ งานตามภารกิจหลัก (Function Based) มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร กำหนดให้คณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน คัดเลือกสินค้าประจำจังหวัด เพื่อทำเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นประจำจังหวัด (OTOP) โดยคณะทำงานส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร ได้คัดเลือกสินค้าผลิตภัณฑ์ น้ำตาลสด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหลักของอำเภอบ้านแพ้ว จากผู้ผลิตราย บ้านน้ำตาลสด ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

                   คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรสาคร (คบจ.สมุทรสาคร) โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร จัดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนสินค้าประจำจังหวัดผลิตภัณฑ์ น้ำตาลสดแท้ จากเกสรดอกมะพร้าว สินค้าท้องถิ่นของอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

                   น้ำตาลสดแท้ : ขนาด ๑ ลัง บรรจุ ๑๒ ขวด (ขนาด ๔๕๐ มล.) ราคาลังละ ๑๕๐ บาท ขนาด ๑ แกลลอน ปริมาณ ๒๐ ลิตร ราคา ๒๕๐ บาท

                   น้ำตาลสด แบบ สเตอริไลส์ : ขนาด ๑ ลัง บรรจุ ๒๔ ขวด (ขนาด ๓๒๐ มล.) ราคาลังละ ๑๘๐ บาท

                   ผู้ที่สนใจสั่งซื้อ สามารถติดต่อได้ที่ : บ้านน้ำตาลสด ๓ ช่องทาง ดังนี้

                   ๑.  โทรศัพท์มือถือ ๐๖๑-๒๘๙-๔๖๓๖

                   ๒.  Line ID : ๐๖๑-๒๘๙๒๔๖๓๖

                   ๓.  Facebook : Bannamtansod