ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  

คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

บริษัทเครื่องดื่มที่ได้รับสิทธิเสียภาษีในอัตราตามมูลค่าร้อยละศูนย์

บริษัท โทฟุซัง จำกัด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.พี.ดี.เฮิร์บ แอนด์ ฟู้ด จำกัด

นางสรัญญา งามพรม (ร้านสรัญญา ถาวร ฟู๊ด)

วี.พี.ฮอเนต

สยาม เบฟเวอเรจ

บริษัท ภาวิวัฒน์ จำกัด

ชัย ถิรเมธานันท์

บริษัท โคโคนัท แฟคทอรี่จำกัด