TN 155525_0.jpg
การรับเรื่อง  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านแพลตฟอร์ม บริหารจัดการเมือง (Traffy Fondue) ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

คุณธรรมและความโปร่งใส1.jpg
ประกาศเจตนารณ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

จารแผ่น2.jpg
พิธีจารอักขระและอธิฐานจิตบนแผ่นทองแดง
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

csr7.jpg
โครงการปลูกต้นไม้ พัฒนาสิ่งแวดล้อม (CSR) และกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day
  : ผู้บันทึกข้อมูล