โครงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (CSR)
มอบของกลางสุราและยาสูบที่เสร็จสิ้นคดีและทำลายแล้ว เพื่อเป็นส่วนผสมในการผลิตยากำจัดศัตรูพืช (ชีวภาพ)

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร ได้จัดโครงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (CSR) มอบของกลางสุราและยาสูบที่เสร็จสิ้นคดีและทำลายแล้ว มอบให้กับสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นส่วนผสมในการผลิตยากำจัดศัตรูพืช(ชีวภาพ)