ข่าวประชาสัมพันธ์
  
ประกาศกรม.jpg
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี
sampan_m : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกรม.jpg
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ นักตรวจสอบภาษี ครั้งที่ 3
sampan_m : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกรม.jpg
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ นักตรวจสอบภาษี ครั้งที่ 2
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกรม.jpg
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  (นักตรวจสอบภาษี)
 : ผู้บันทึกข้อมูล