ข่าวประชาสัมพันธ์
  
ประกาศกรม.jpg
โครงการ สรรพสามิตปกป้องสิ่งแวดล้อม สนับสนุนเกษตรอินทรีย์
sampan_m : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกรม.jpg
KM กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของรถยนต์ที่นั่งหรือรถโดยสารที่มีที่นั่งไม่้เกิน 10 คน (รถไฟฟ้า)
sampan_m : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกรม.jpg
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี
sampan_m : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกรม.jpg
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ นักตรวจสอบภาษี ครั้งที่ 3
sampan_m : ผู้บันทึกข้อมูล