เกี่ยวกับสำนักงาน > แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
  

bullet_blue.pngฝ่ายกฎหมาย

    หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

  • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านงานคดีในทางแพ่งตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ 

  • การตรวจสอบสำนวนและติดตามผลการเปรียบเทียบคดี พร้อมทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจในงานคดี และเปรียบเทียบปรับ

  • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตั้งแต่การตรวจรับ การเก็บรักษา การทำลาย และการขายทอดตลาด 

  • การจัดทำรายงานสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย