สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
Sakonnakorn Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ภาพกิจกรรม

1.jpg

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักประจำตำแหน่งสรรพสามิตพื้้นที่สกลนคร (แบบครอบครัวไทยเป็นสุข ๕) และบ้านพักข้าราชการสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร
(แบบครอบครัวไทยเป็นสุข 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกอ่านรายละเอียด 

คลิกอ่านรายละเอียดต่อ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.jpg

กิจกรรม KM (การจัดการความรู้ Knowlede Management เรื่องแนวทางการดำเนินงาน ESG ประจำปีงบประมาณ 2567

กิจกรรม KM (การจัดการความรู้ Knowlede Management เรื่องแนวทางการดำเนินงาน ESG ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งทางสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนครได้มีการวางแผนมอบหมายงานและร่วมกันแชร์ความรู้เกี่ยวกับระบบ Environmeant Social Gorernance : ESG นำเสนอโดยนางสาวณัชชา เคะนะอ่อน โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้นสี่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

11.jpg

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

คลิกอ่านรายละเอียด

1..jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร โดยนายดำรงศักดิ์ วันแอเลาะ สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้บริจาครถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน ที่เสร็จสิ้นคดี ด้วยกระบวนการจัดการของกลางที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ตามหลัก ESG ของกรมสรรพสามิต ให้กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร โดยนายดำรงศักดิ์ วันแอเลาะ สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้บริจาครถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน ที่เสร็จสิ้นคดี ด้วยกระบวนการจัดการของกลางที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ตามหลัก ESG ของกรมสรรพสามิต ให้กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดย ผศ.ตร.สุภาพ กัญญาคำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประธานในพิธี

นำเสนอวีดีทัศน์แนะนำวิทยาเขตฯ และคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รายงานความเป็นมาในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดย ผศ.ตร.อมลิน ต้องกระโทก หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต นำเสนอสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

(1).jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร โดย นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร พร้อมบุคลากรในสังกัด ได้มอบกระดาษที่ผ่านการทำรายเอกสารหนังสือราชการที่ครบอายุการเก็บ ให้กับโรงเรียนศรีวิชา “คุรุราษฎร์อุทิศ” อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร โดย นายวีระชัย  วงศ์นันทนานนท์ สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร พร้อมบุคลากรในสังกัด ได้มอบกระดาษที่ผ่านการทำรายเอกสารหนังสือราชการที่ครบอายุการเก็บ ให้กับโรงเรียนศรีวิชา “คุรุราษฎร์อุทิศ” อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในสื่อการเรียนศิลปะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตาม EXCISE ESG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล สร้างมาตรฐานสากลเดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน

1.1.jpg

. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร โดยนายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร พร้อมบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมปลูกต้นไม้ กับ คณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนครและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัด กิจกรรม ปลูกต้นไม้บริเวณคูเมืองเก่า (คูสุด) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร

โดยนายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์ สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร พร้อมบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมปลูกต้นไม้กับคณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนครและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้บริเวณคูเมืองเก่า (คูสุด) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์